Algemene voorwaarden

VGM Breed B.V.  is gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende:
Leenherenstraat 100, 5021 CL Tilburg, ingeschreven onder nummer 18079767 van de Kamer van Koophandel. Hierna te noemen als VGM breed.

Algemene Voorwaarden d.d. 19-09-2018

Artikel 1 – Definities:
VGM Breed: VGM Breed B.V. , gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende: Leenherenstraat 100, 5021 CL Tilburg, ingeschreven onder nummer 18079767 van de Kamer van Koophandel.
Derde partij: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die door VGM Breed wordt ingezet bij de uitvoering van een aangenomen opdracht. Diensten: het geheel van werkzaamheden en activiteiten die VGM Breed aan opdrachtgever levert.
Kosten: alle kosten ten behoeve van vervulling van de diensten door VGM Breed aan opdrachtgever, inclusief kosten voor vervulling van werkzaamheden door derden.
Offerte: een op schrift gestelde omschrijving van de te leveren diensten en een omschrijving van de hierbij behorende specifieke voorwaarden.
Opdracht: een door opdrachtgever goedgekeurde offerte.
Opdrachtgever: ieder natuurlijke- of rechtspersoon die, na goedkeuring van een offerte, een overeenkomst sluit met VGM Breed.
Overmacht: naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VGM Breed.
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtgever worden daaronder begrepen.
Tarieven: de vooraf afgesproken vergoeding, in werkuren of werkdagen, voor het leveren van diensten aan opdrachtgever.

Artikel 2 – Toepasselijkheid:
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten, welke zijn gesloten door, danwel met VGM Breed.
2. VGM Breed wijst de toepasselijkheid van de [algemene] voorwaarden van opdrachtgever expliciet af.
3. VGM Breed heeft het recht de algemene voorwaarden en een [reeds goedgekeurde] offerte ten allen tijde te wijzigen. Bekendmaking hiervan vindt tijdig plaats door bijvoorbeeld vermelding in de nieuwsbrief, op de website of op de facturen.
4. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn alleen rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk door VGM Breed zijn bevestigd.
5. Tussen VGM Breed en opdrachtgever geldt dat, indien eenmaal onder toepasselijkheid van deze voorwaarden tussen hen is gecontracteerd, deze voorwaarden ook op komende aanbiedingen, offertes, opdrachten en/of overeenkomsten van toepassing zijn, ook indien zulks niet nadrukkelijk tussen partijen wordt overeengekomen.

Artikel 3 – Offertes, totstandkoming, goedkeuring, bevestiging:
1. Offertes worden voorzien van een uniek en klantspecifiek offertenummer, waarin de diensten en/of producten worden vermeld met bijbehorende tariefstelling, productprijzen en/of kosten.
2. Offertes worden digitaal verzonden.
3. Offertes worden digitaal goedgekeurd door opdrachtgever.
4. Na ontvangst van de digitale goedkeuring van de offerte door opdrachtgever komt tussen VGM Breed en opdrachtgever de opdracht tot stand.

Artikel 4 – Opdracht: start, uitvoering en beëindiging:
1. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd door VGM Breed.
2. VGM Breed neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.
3. VGM Breed behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden, na overleg en goedkeuring met opdrachtgever, te laten verrichten door een derde partij.
4. Om een correcte uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, verstrekt opdrachtgever tijdig alle essentiële informatie, documenten en gegevens die VGM Breed nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van VGM Breed betrokken (zullen) zijn.
5. De opdrachtgever informeert VGM Breed over de inhoud van de op locatie geldende (veiligheids)regels. Bij uitvoering van de opdracht neemt VGM Breed deze regels in acht.
6. Voor uitvoering van de werkzaamheden op locatie van opdrachtgever stelt opdrachtgever adequate middelen, waaronder een werkruimte met telefoonaansluiting en fax- en/ of datanetaansluiting en persoonlijke beschermingsmiddelen, ter beschikking aan VGM Breed.
7. VGM Breed is gerechtigd de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting, voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden of in staat van faillissement is verklaard, dan wel de schuldsaneringsregeling ingevolge artikel 284 Fw op opdrachtgever van toepassing is verklaard of aan opdrachtgever surséance van betaling is verleend. Dit laat echter onverlet het recht van VGM Breed om volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen, inclusief alle kosten, waaronder de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand.
8. Een opdracht is beëindigd nadat alle in de offerte vermelde diensten zijn uitgevoerd.
9. Wijziging van de inhoud van de opdracht wordt beschouwd als tussentijdse beëindiging van de bestaande opdracht en als verstrekking van een nieuwe.
10. Partijen kunnen in onderlinge overeenstemming een opdracht staken, wijzigen of opschorten. Bestede werkuren en/of werkdagen alsmede de extra gemaakte kosten worden in dat geval door VGM Breed aan opdrachtgever gefactureerd.
11. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VGM Breed zijn verstrekt, heeft VGM Breed het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
12. Een opdracht eindigt in ieder geval na het verstrijken van de met opdrachtgever overeengekomen contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist. Verlenging van de contractperiode dient, tenminste één maand voor het einde van de contractperiode, schriftelijk te geschieden. De verlengde opdracht wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken.

Artikel 5 – Tarieven, Kosten en Betaling:
1. Alle kosten en tarieven zijn exclusief omzetbelasting [BTW] en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. VGM Breed brengt de tarieven, productprijzen en/of kosten van geleverde diensten en/of producten in rekening door middel van een digitale factuur.  Regulier betreft dit:
a) éénmaal per maand voor gemaakte werkuren
b)  % gewijze verrekening bij opdrachtverlening, gedurende de opdracht en/of na oplevering van de opdracht (=VGM rapportage).
3. Tussentijdse facturatie is mogelijk indien dit op grond van de omvang van het bedrag gerechtvaardigd wordt geacht, zulks uitsluitend ter beoordeling van VGM Breed. Denk hierbij aan arbeidshygiënische opdrachten, waarbij kosten van huur meetapparatuur, laboratoriumanalyses een substantieel onderdeel bedragen van de contactprijs.
4. Facturering van de tarieven vindt plaats op nacalculatiebasis, op basis van de afgesproken dienst, respectievelijk het aantal daadwerkelijk bestede uren of werkdagen benodigd voor het verrichten van de dienst voor opdrachtgever, dan wel de in rekening te brengen kosten van werkzaamheden die door derden zijn verricht.
5. Opdrachtgever aanvaardt dat indien de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de in de offerte begrote kosten daardoor kunnen worden beïnvloed.
6. Een samengestelde prijsopgave in de offerte verplicht VGM Breed niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Het totaalbedrag van de offerte is maatgevend. Dit wordt niet zonder mondelinge of schriftelijke toestemming van opdrachtgever overschreden.
7. VGM Breed zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, indien zich omstandigheden voordoen die leiden tot bijstelling van de opdracht en/of de verwachte inzet en tijdsduur.
8. Overige kosten, die niet zijn opgenomen in de offerte, worden na overleg met opdrachtgever op declaratiebasis berekend.
9. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst de datum van 31 december passeert, is VGM Breed gerechtigd voor de in het volgende jaar te verrichten werkzaamheden haar prijs en tarief aan te passen op basis van de ontwikkeling van het indexcijfer CAO-lonen per uur voor zakelijke dienstverlening ( SBI Code 70-74) in het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS.
10. Opdrachtgever zal binnen 1 maand na factuurdatum betalen, zonder aftrek, korting of schuldverrekening. Reclames ten aanzien van de factuur dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan VGM Breed te worden medegedeeld.
11. Indien binnen gestelde periode van 1 maand niet wordt betaald, biedt VGM Breed mogelijkheid alsnog te betalen binnen een termijn van 14 werkdagen. Dit wordt beschouwd als de 1e aanmaning. Hierbij brengt VGM Breed 50 euro administratiekosten in rekening.
12. Indien een factuur van VGM Breed niet binnen de gestelde termijn is betaald is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 8% per kalendermaand.
13. Na in artikel 5-11 bedoelde eerste aanmaning, wordt indien opdrachtgever de factuur nog steeds niet heeft voldaan, de verdere afhandeling overgedragen aan een incassobureau. Alle kosten van rechtsbijstand en ook buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 – Overmacht:
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. VGM Breed heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die [verdere] nakoming verhindert, intreedt nadat VGM Breed haar verplichtingen had moeten nakomen.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de opdracht schriftelijk te beëindigen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Een betalingsverplichting geldt voor opdrachtgever voor dat deel waarvoor VGM Breed ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen.

Artikel 7 – Gegevensverstrekking: rechten van (intellectueel) eigendom en vertrouwelijkheid:
1. Essentiële voorwaarde voor het correct uitvoeren van de diensten door VGM Breed is het verkrijgen van juiste, volledige en betrouwbare informatie van opdrachtgever. Veelal betreft dit ook  vertrouwelijke informatie, waaronder wordt verstaan specifieke bedrijfsgegevens over bijvoorbeeld ongevallen en ziekteverzuim, milieuschades en inspectierapporten.
2. Opdrachtgever en VGM Breed zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben gekregen, tenzij via wederzijdse toestemming anders is overeengekomen.
3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VGM Breed is het opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van rapporten, adviezen of andere, al dan niet schriftelijke uitingen van VGM Breed, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, openbaar te maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de inhoud van de hiervoor bedoelde stukken kennis kunnen nemen, waarbij onder derden eveneens de werknemers van opdrachtgever worden bedoeld.
4. Alle door VGM Breed geleverde informatie en zaken, waaronder wordt begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven (intellectueel) eigendom van VGM Breed.
5. VGM Breed heeft het recht om de in het vorige lid genoemde documenten en andere werken te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en daarvan voor eigen gebruik afschriften te maken.
6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is VGM Breed verplicht opdrachtgever zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
7. VGM Breed behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot producten, die worden ontwikkeld in het kader van de opdracht, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
8. Geanonimiseerde meetdata en -plannen worden beschouwd als intellectueel eigendom van VGM breed en kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, vakinhoudelijke training en ontwikkeling en bijscholingsdoeleinden alsook voor promotiedoeleinden.
9. Video’s en/of afbeeldingen waarop personen en/of plaatsen zichtbaar zijn mogen worden gepubliceerd voor de onder hiervoor beschreven doeleinden, mits de contactpersoon van de opdrachtgever hier schriftelijke toestemming voor geeft, aan desbetreffende persoon wordt mondeling toestemming gevraagd. Hierbij hanteert VGM Breed het beleid dat het doel is gericht werksituaties en/of werkhoudingen in kaart te brengen t.b.v. verbeteradviezen en leereffecten. Beleidsmatig geldt dat bij afbeeldingen met werknemers, de werknemer op ruime afstand, via de achterkant of enprofil in beeld wordt gebracht. Indien voor het doel beslist niet anders kan wordt een medewerker van voren met zichtbaar gelaat gefotografeerd, waarbij in de rapportage de ogen/gelaat afgedekt wordt weergeven.
10. Het is opdrachtgever en/of een eventueel door opdrachtgever ingeschakelde derde partij uitdrukkelijk verboden de producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, [model-] documenten/presentaties en andere producten van intellectuele aard van VGM Breed, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld, doch in dat geval slechts na het daartoe verkregen schriftelijke toestemming van VGM Breed In geval van tussentijdse beëindiging van opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 – Garantie, veiligheid en vrijwaring.
1. Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij werkzaamheden laat verrichten door de door VGM Breed in te zetten derde partij, zodanig inrichten en onderhouden en de te verrichten werkzaamheden zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken, als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat bij het verrichten van werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade wordt geleden door de derde partij. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 7:658 B.W., in het bijzonder artikel 7:658 lid 4 BW., alsmede met de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet. Opdrachtgever vrijwaart VGM Breed tegen op deze bepalingen gebaseerde vorderingen of aanspraken van de door VGM Breed in te schakelen derde partij.
2. Indien de door VGM Breed in te schakelen derde partij een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt zal opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat er onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
3. Opdrachtgever zal aan de door VGM Breed in te schakelen derde partij alle schade [inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand] vergoeden, die de door VGM Breed in te schakelen derde partij in de uitoefening van zijn werk bij opdrachtgever lijdt, tenzij opdrachtgever bewijst dat hij de hiervoor genoemde verplichting geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de door VGM Breed in te schakelen derde partij. Indien het bedrijfsongeval tot de dood lijdt, is opdrachtgever gehouden schade [inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand] te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 BW. aan de in dat artikel genoemde personen.
4. Opdrachtgever zal aan de door VGM Breed in te schakelen derde partij alle schade [inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand] vergoeden, die de door VGM Breed in te schakelen derde partij lijdt doordat een aan deze persoon toebehorende, en door hem in het kader van de opdracht opgedragen te verrichten werkzaamheden gebezigde zaak, is beschadigd of teniet is gegaan.
5. Opdrachtgever zal VGM Breed tegen alle aanspraken terzake vrijwaren.
6. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het hiervoor bepaalde.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid:
1. De aansprakelijkheid van VGM Breed voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag, waarop de door VGM Breed afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Op eerste verzoek van de Opdrachtgever zal VGM Breed inzage verschaffen in de huidige polis met voorwaarden betreffende de in het eerste lid van dit artikel genoemde aansprakelijkheidsverzekering.
2. VGM Breed is tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de derde partij is aangegaan met, of die voor haar is ontstaan jegens, opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van opdrachtgever of derden.
3. De door VGM Breed in te schakelen derde partij verplicht zich de door opdrachtgever geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing-, storm-, rook-, roet- en waterschade alsmede tegen diefstal. Deze verzekeringspolis wordt op eerste verzoek van opdrachtgever ter inzage gegeven.
4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor direct letsel en zaakschade, toegebracht aan VGM Breed. of aan de door haar ingeschakelde derde partij.
5. Eventuele schade aan (op de man gedragen of op locatie vast opgestelde) meetapparatuur – veroorzaakt door de opdrachtgever – wordt verhaald tegen risicoaansprakelijkheid. Dit betreft de daadwerkelijke reparatiekosten of indien reparatie niet mogelijk is tegen nieuwwaarde. De minimale vergoeding bedraagt 50 euro per schadegeval. VGM breed hanteert hierbij de prijzen van de oorspronkelijke leverancier van de meetapparatuur.
6. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van direct letsel en zaakschade, toegebracht aan VGM Breed of aan de door haar ingeschakelde derde partij.

Artikel 10 – Forumkeuze en Rechtskeuze:
1. Forumkeuze: Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het kantoor van VGM Breed is gevestigd.
2. Rechtskeuze: Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen beslecht worden naar Nederlands recht.

Algemene Trainingsvoorwaarden d.d. 26-01-2017

Aanmelding , facturering en betaling:
• De aanmelding geschiedt schriftelijk door middel van ondertekening van het inschrijfformulier.
• Na ontvangst van het ondertekende formulier ontvangt u een bevestiging, met daarbij een factuur voor het verschuldigde bedrag.
• Het cursusgeld dient vóóraf te worden betaald.
• VGM Breed is gerechtigd bij niet of niet tijdige ontvangst van het factuurbedrag de cursus te annuleren.

Annulering:
• Annulering van de training dient schriftelijk te geschieden.
• Bij annulering tot 4 weken voor aanvang training wordt 75% van het cursusgeld gerestitueerd.
• Bij annulering van 2 tot 4 weken voor aanvang training wordt 50% van het cursusgeld gerestitueerd.
• Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang training wordt geen cursusgeld gerestitueerd.
• Bij annulering (of verzuim) na aanvang van de cursus ontstaat geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van gedane of verschuldigde betalingen.
• Bij verhindering kan in overleg een vervanger worden aangemeld.

Wijzigingen:
• VGM Breed stelt in onderling overleg de trainingsdatum vast en heeft het recht deze datum te verschuiven. Dit wordt zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt. VGM Breed is niet verantwoordelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende schade.
• VGM Breed behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het cursusprogramma en cursusinhoud aan te brengen.

Examen
• Deelnemers dienen zich tijdens het examen te kunnen legitimeren (paspoort, rijbewijs of ID kaart).

Diploma, certificaat, bewijs van deelname:
• Vóór de training moet van elke deelnemer de volgende gegevens worden verstrekt: Initialen, Roepnaam, Achternaam, Geboortedatum, Geboorteplaats en Geboorteland.
• Deze gegevens moeten worden vermeld op het deelnemersformulier van VGM Breed, waarbij een kopie van geldige legitimatie wordt bijgevoegd.
• VGM Breed registreert de tijdens de training aanwezige deelnemers op het deelnemersformulier.
• Bij deelname aan een training waarvoor uitsluitend een aanwezigheidsverplichting geldt ontvangen deelnemers een bewijs van deelname.
• Voor overige trainingen geldt dat VGM Breed de deelnemers tijdens de training beoordeelt via het beoordelingsformulier.
• Na positieve beoordeling aan een basis training of herhalingstraining ontvangen deelnemers respectievelijk een diploma of een certificaat op naam.

Aansprakelijkheid:
• VGM Breed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade tijdens de training met welke oorzaak ook.

Algemene voorwaarden:
• Op deze overeenkomst zijn tevens de vigerende algemene voorwaarden van VGM Breed van toepassing.