Milieu

MILIEU – ADVIES

Elke organisatie die een bedrijfspand heeft /huurt krijgt te maken met de milieuwetgeving. Ook bij het werken op projectlocaties krijg je hiermee te maken. Alhoewel de vergunningplicht voor veel bedrijven is vervallen, zijn er dan wel algemene regels van toepassing. Dit betekent dat er nog veel milieuvoorschriften gelden. Wij zijn zeer bedreven in het praktisch vertalen van algemeen geldende milieuvoorschriften en eventueel specifieke voorschriften.

Milieubeleid:

Milieuzorg ISO 14001
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Rapporten:

Register wettelijke vereisten
Register milieuaspecten en -effecten
Risico Inventarisatie & Evaluatie bodembescherming (NRB)
CO2 footprint
Energie-scan
Afvalstoffenscan
Berekening luchtemissie

Onderzoeken:

Afvalwater
Geluid
Luchtemissie
Bodem(bescherming)

Tools:

Meldingen en vergunningen milieuwetgeving
Milieulogboek
Register van wettelijke eisen