Logo van VGM Breed in kleuren donkerblauw, paars en lichtblauw - de letters V,G,M plus tekst uw arbeidshygiënist.

Disclaimer

Disclaimer-privacyverklaring

Cookie is niet van toepassing.

ATTENTIE: iedere website plaatst technische cookies op de apparaten waarop de website bekeken wordt. Dit geschiedt omdat apparaten dan bij een volgend bezoek de plaatjes niet meer hoeven te laden en de website dus sneller te zien is. Vooral op mobiele apparaten (telefoons etc) is dit van groot belang voor de laadtijd van de website.

Het gaat niet om cookies waarbij privé gegevens worden opgeslagen en in die zin is de cookie-regel dus niet van toepassing. Om cookies te verwijderen kan de bezoeker het cachegeheugen van de browser legen - over het algemeen is dit een optie die geboden wordt bij Geschiedenis wissen.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die VGM Breed aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.vgmbreed.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VGM Breed.

VGM Breed kan er niet voor instaan dat de informatie op www.vgmbreed.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

VGM Breed sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.vgmbreed.nl , het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.vgmbreed.nl te kunnen raadplegen.

Privacy Verklaring

VGM Breed vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. VGM Breed houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, als aan algemeen geldende gedragscodes.

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door VGM Breed worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

• Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren.
• Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van VGM Breed.

• Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.

Gegevensverstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derden, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door VGM Breed worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening. Denk hierbij aan de leverancier van een door u besteld product of het administratiekantoor voor facturatiedoeleinden of presentielijst van deelnemers aan een externe ingehuurde trainer voor klantgerichte trainingsdoeleinden). In een dergelijk gevallen worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product).

Geanonimiseerde (meet)data worden niet beschouwd als persoonlijke gegevens, maar als intellectueel eigendom. Meer hierover is opgenomen om de algemene voorwaarden.

Beveiliging gegevens

VGM Breed respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van VGM Breed. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van VGM Breed, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

VGM Breed spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

VGM Breed is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan VGM Breed.

Bewaartermijn gegevens
VGM Breed bewaart persoonsgegevens minimaal 7 jaar en behoudt zich het recht voor na deze termijn gegevens te vernietigen.

Persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gearchiveerd. Op dergelijke gegevens zijn na verlopen van de bovenvermelde bewaartermijn rechten van intellectueel eigendom van toepassing.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door VGM Breed zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van VGM Breed via e-mail, telefoon en post.

VGM Breed behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring.