Logo van VGM Breed in kleuren donkerblauw, paars en lichtblauw - de letters V,G,M plus tekst uw arbeidshygiënist.

Evaluatierapport over gespoten PUR-schuim.

Nieuws 20 december 2022:

De minister voor Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft het rapport ‘Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie’ aangeboden aan de 2de kamer. Voor bedrijven die PUR-schuim gebruiken is het interessant deze informatie te lezen.

Wat is gespoten PUR-isolatie?

Gespoten PUR-isolatie wordt gebruikt bij onder meer vloer-, en dakisolatie; gegoten PUR-isolatie wordt gebruikt bij isolatie van de spouwmuur. De methode van verwerking betreft een zogenaamd twee componenten systeem. Een A component en B component worden samengevoegd. Deze reageren met elkaar tot een eindproduct. Hierbij treedt verdamping op die je kan inademen, maar ook kan je in contact komen met de stoffen via aanraking (huidcontact).

Welke stoffen kunnen vrijkomen?

Bij de vorming van het eindproduct komen er dampen van isocyanaten, koolmonoxide en amines vrij. Voorkomende klachten en risico’s zijn: huidirritatie, ernstige oogirritatie en irritatie van luchtwegen. Sensibilisatie van huid en luchtwegen zijn hierbij belangrijke risico’s. Omdat de blootstelling aan isocyanaat ook kan leiden tot kanker is het zeer belangrijk om blootstelling te voorkomen. Als oplosmiddeldampen vrijkomen in kleine ruimtes kan er ook een risico zijn op bedwelming. Ook acute irritatie, prikkelende ogen, neus of mond komen voor. Medewerkers die regelmatig met oplosmiddelen werken kunnen de geur ook niet meer goed herkennen omdat hun reuk is aangetast.

Hoe gevaarlijk zijn isocyanaten op de werkplek?

Voor de beroepsmatige blootstelling aan di- en triisocyanaten heeft de Gezondheidsraad een gezondheidskundige advieswaarde opgesteld van 0,1 µg NCO/m³, als gemiddelde concentratie over een achturige werkdag. Dit komt ongeveer overeen met 0,3 µg MDI/m³. Bij deze concentratie hebben werkenden ten opzichte van de algemene bevolking 1 procent extra risico op het ontwikkelen van een allergie, ten gevolge van blootstelling aan isocyanaten. Deze grenswaarde is in de praktijk moeilijk te halen.

Voor oplosmiddelen gelden vaak hogere grenswaarden. Deze zijn niet altijd wettelijk bepaald. Het is dan belangrijk dat bedrijven hier een visie op ontwikkelen. Als arbeidshygiënist help je om te komen tot een passende grenswaarde via gedegen een literatuuronderzoek. Deze kunnen de bedrijven dan hanteren. Een voorbeeldstof bij het werken met PUR-schuim waarvoor een wettelijke grenswaarde ontbreekt is diethanolamine (CAS nr. 111-42-2) . Een richtinggevende grenswaarde voor deze stof is 0,5 tot 1 mg/m3.

Een vuistregel is:

Hoe lager de grenswaarden hoe schadelijker de stof voor de gezondheid.

een foto van werknemers die 2 componenten-PUR aanbrengen in een container.

Voorbeeld werksituatie waarbij een container wordt geïsoleerd met 2 componenten PUR

Hoe kan je werknemers en de omgeving beschermen?

Om werknemers en de omgeving te beschermen zijn maatregelen nodig zoals:

  • Ventilatie
  • Gesloten doseersystemen, vatenpomp
  • Niet eten en drinken op de werkplek
  • Bescherming huid, bijvoorbeeld speciale kleding en reinigingszepen
  • Goede voorlichting en ook training werknemers
  • Arbeidshygiënische metingen
  • Gezondheidstoezicht

In de kamerbrief en het evaluatierapport komen met name voor de doelgroep werkgevers duidelijke maatregelen terug. De maatregelen om bewoners te beschermen zijn nog beperkt en niet concreet. Bewoners zijn op dit moment zeer sterk afhankelijk van de informatie die komt uit de bedrijven. Ik vraag me ook af of voorgestelde weg naar de GGD snel wordt gevonden. Voor werknemers kan het landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten een rol spelen.

Ondanks redelijk recente brief en rapportage zie je dat hiervan geen melding wordt gemaakt. Dit is juist het centrum waarin is voorzien om kennis en expertise te bundelen op het gebied van gevaarlijke stoffen en gezondheidsrisico's voor werkenden. Een samenwerking met van dit experticecentrum en de GGD biedt meerwaarde als aanbeveling in de brief van de minister.

Tot slot

Het is goed te lezen dat er via regulering Bouwbesluit mogelijk extra handvatten komen. Je ziet hier een duidelijk raakvlak tussen Bouwbesluit en Arbobesluit afdeling bouwproces en Arbobesluit afdeling 4.2/4.3. Het ene reguleert meer de publieke gezondheid en het andere meer gezondheid van de werknemers bij de aannemer.

Wel vraag ik vraag me af wanneer er internationale meetprotocollen komen voor werknemers die werken met PUR-schuim. Zo ook of en op welke wijze nazorgmetingen voor de omgeving worden geborgd. Uiteindelijk heeft iedereen recht op inademen van gezonde lucht.

een foto van een werknemer met de juiste beschermkleding voor het werken met PUR-schuim.

Werkkleding en handschoenen ter voorkoming van huidrisico’s


NIEUWS