Logo van VGM Breed in kleuren donkerblauw, paars en lichtblauw - de letters V,G,M plus tekst uw arbeidshygiënist.

Bedrijfsspecifiek meetplan gezondheid

VGM Breed heeft ruime ervaring met metingen om de gezondheidsrisico’s op de werkplek te kwantificeren.

Naast gas-, damp en stofmetingen worden ook geluidsmetingen en trillingsmetingen uitgevoerd. De (internationale) normen zoals NEN-EN 698, NEN-ISO 9612 en NEN-ISO 2631 worden hierbij toegepast en vertaald naar de praktijk. Voor de Belgische klanten worden de eventuele specifiek Belgische handvatten gehanteerd.

Meetplan

Voor een meting wordt een specifiek meetplan opgesteld.

Om een meetplan te maken worden de volgende stappen gezet:

  1. Informatie verzamelen door klant
  2. Beoordelen informatie, literatuuronderzoek VGM Breed
  3. Werkbezoek
    Hierbij wordt gesproken met direct leidinggevende over organisatie, processen, taken, werkwijzen, technische voorzieningen, persoonlijke middelen, etc.
  4. Opstellen concept meetplan
  5. Bespreking meetplan
  6. Opstellen definitief meetplan

Vóór elke meting wordt nagedacht op welke wijze de resultaten beschikbaar moeten komen.

Denk hierbij aan: direct aflezen, analyse in laboratorium of analyse via speciale software. Een goed meetplan geeft sturing aan de onderzoeksdoelen. Ervaringen en wensen en ideeën van werknemers kunnen worden meegenomen.

VGM Advies - meter

De haalbare ondergrenzen en maximale grenzen van de onderzoeksmethode wordt beoordeeld. Onderzocht wordt op welke wijze de monsters getransporteerd moeten worden en welke laboratoria geschikt zijn. Ook de beschikbaarheid van eventueel extra te huren meetapparatuur wordt gecheckt.

De mogelijkheden om met erkende risicomodellen de blootstelling op de werkplek te bereken worden ook in kaart gebracht. Dit voorkomt onnodige metingen.
Het meetplan is bedoeld om een goede start te maken waarbij de neuzen dezelfde kant op staan. Het beoordelen van de organisatiestructuur en -cultuur kom ook aan bod. Dit met name om de doorvertaling naar noodzakelijke en haalbare maatregelen in de fase van het meetplan in ogenschouw te nemen.

VGM Breed heeft ruime ervaring met de verschillende metingen, zoals lasrook, stof, chroom VI, kwartsstof, diesel, oplosmiddelen, zuren, logen, bacteriën, gisten en schimmels, etc.

Naast gas-, damp en stofmetingen worden op regelmatige basis ook geluidsmetingen en trillingsmetingen uitgevoerd. De normen zoals NEN-EN 698, NEN-ISO 9612 en NEN-ISO 2631 worden hierbij toegepast en vertaalt. Werk je in België dan worden de eventuele specifieke Belgische normen gehanteerd.

Werkwijze VGM Breed metingen

VGM Breed heeft een groot assortiment aan meetapparatuur met een breed netwerk om kwalitatief goed onderzoek uit te voeren. Metingen stof, geluid en trillingen kunnen gelijktijdig plaatsvinden.

VGM Breed werkt met directe lijnen in het bedrijf en laagdrempelig met sleutelfunctionarissen op de afdelingen.

Daags voor de meting wordt met de sleutelfunctionarissen afstemming gezocht over de meetcondities. Iedereen wordt op scherp gezet.

Om kennis en ervaring in het bedrijf te delen biedt VGM Breed de mogelijkheid dat teamleiders, technische dienst medewerkers en/of interne preventiemedewerkers gedurende de metingen een actieve bijdrage kunnen leveren bij de metingen.

Door tijdens de meting medewerkers actief te betrekken worden de uiteindelijke onderliggende gedachtes van meetresultaten beter begrepen. Zo wordt de vertaalslag naar maatregelen in de organisatie efficiënt gelegd. Medewerkers betrekken vergroot ook het draagvlak als eventueel persoonlijke beschermingsmaatregelen nodig zijn.

VGM Breed ziet meten niet als doel op zich. Actieve begeleiding wordt geboden – via knipkaart – om juiste keuzes te maken bij maatregelen. Niet blind te staren op leveranciers, maar zelf kritisch te blijven nadenken. Indien na een meting afzuiging en ventilatie nodig is, dan wordt ervaring ingebracht deze goed te ontwerpen. De inhoud van het periodiek medisch onderzoek afstemmen, selectie van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, training en voorlichting van medewerkers, overleg met het management en de ondernemingsraad zijn vormen van arbeidshygiënische begeleiding rondom metingen.

Een losse opdracht is mogelijk, maar meestal wordt gewerkt vanuit een beleidsmatige aanpak. Arbeidshygiënische werkzaamheden worden per dagdeel verrekend.

VGM Breed biedt klanten een knipkaart te kopen. De minimale afname is één dagdeel.

Het opstellen van het initiële meetplan vergt gemiddeld 3 á 4 dagdelen.